Menu

เริ่มต้นการรักษาด้วย Crystallign

ส่งไปยังแลปทันตกรรม

แบบพิมพ์ฟัน

และบันทึกการสบฟัน

เอ็กซเรย์

แบบพาโนรามา

ภาพถ่าย

ฟันคนไข

ใบสั่งงาน

แบบสอบถาม

เริ่มต้นการรักษาด้วย Crystallign

ส่งไปยังแลปทันตกรรม

ขั้นตอนการรักษา

หลังการแลปทันตกรรมได้ส่งซอฟแวร์ Simulation ให้กับทางคลินิก จะแนบรายงานให้ดังต่อไปนี้
 • จำนวนขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินการรักษา
 • ข้อแนะนำหากจำเป็นต้องตะไบฟัน
 • ข้อแนะนำหากใช้สกรูขยายขากรรไกร

หากได้รับข้อมูล Simulation คนไข้จะสามารถเห็นผลการรักษาได้ล่วงหน้า ตามรูปที่ 3

ขั้นตอนแรกของการรักษา

ในแต่ละขั้นตอนของการรักษาทันตแพทย์จะได้รับ
 • 1. A set-up model
 • 2. รายงานการเคลื่อนที่ของฟันในแต่ละขั้นตอน
 • 3. ชิ้นงาน Crystallign สำหรับคนไข้ใช้ในแต่ละเดือน ชนิด medium, hard
เมื่อทันตแพทย์ได้รับ Crystallign แล้วควรตรวจสอบดังนี้
 • การใส่และถอดชิ้นงาน Crystallign ทำได้โดยง่าย คนไข้สามารถใส่และถอดได้เอง
 • หากพบรายกดเกินบริเวณเหงือก ชิ้นงาน Crystallign ต้องได้รับการขัดแต่ง และขัดเรียบทุกชิ้น โดยใช้กรรไกรโค้ง และ Carbide bur แต่ง และใช้หัวยางเพื่อ ขัดเรียบขอบของชิ้นงาน Crystallign สามารถปรับแต่งโดยใช้ Pliers
 • หากคนไข้ใส่เครื่องมือในวันแรกๆ แล้วเอาออกเสียงลำบาก ให้พยายามใส่เครื่องมือ แล้วพูดออกเสียงดัง เพื่อฝึกฝนให้คุ้นเคย
 • หากชิ้นงาน Crystallign หลวม สามารถใช้ Tip Pliers หนีบบริเวณ Gingival embrasure ของ Gingival side ของ contact point
 • หาดพบชิ้นงาน Crystallign มีรอยใสจากการมีฟองอากาศ ให้นำชิ้นงาน Crystallign จุ่มน้ำเย็น แล้วใส่กลับในช่องปาก

รูปแบบการรักษา

หลังการได้รับชิ้นงาน Crystallign ให้ตรวจสอบชื่อคนไข้ และจำนวนชิ้นงาน ว่าถูกต้องหรือไม่ ทำการตัด Attachment โดยใช้ Template
ตามตำแหน่งที่ระบุบนชิ้นงาน ทดลองใส่ชิ้นงานชิ้นแรกตามลำดับ ดังนี้
ชิ้นที่ 1/1 เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ชิ้นที่ 1/2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ชิ้นที่ 1/3 เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ชิ้นที่ 1/4 เป็นเวลา 1 สัปดาห์
สำหรับเดือนถัดไปให้ใส่ชิ้นงานตามลำดับ โดยตัวหน้าระบุลำดับของเดือน เลขตัวหลังระบุลำดับของสัปดาห์ ควรนัดหมายให้คนไข้มารับชิ้นงาน Crystallign ทุกเดือน เพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษา และตรวจสอบการคงอยู่ ของ Attachment หาก Attachment หลุด ให้ทำการติดใหม่ โดยใช้ชิ้นงาน Crystallign ชิ้นล่าสุดที่ใส่

หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา

เมื่อเป้าหมายการรักษาประสบความสำเร็จมีข้อแนะนำดังนี้
 • การปรับ Occlusal โดยการกรอแต่งเฉพาะตำแหน่ง
 • ปรับแต่งเพื่อความสวยงาม
 • ใช้ Retainer หลังจากการรักษาเสร็จสมบูรณ์